مسئولین آیه

وظایف مدیرعامل :
 • امور اسنادی و قرارداد ها
 • امور حقوقی و مجوزها
 • هماهنگی های کلان مرکز
 • تامین تیم امنیت و صیانت
 • نظارت بر فعالیت مدیر داخلی
وظایف مسئول فنی :
 • مسئول علمی مرکز
 • نظارت و پایش علمی درمانگران
 • نظارت بر رویکردهای درمانی
 • پایش و بررسی سلامت درمانگران
 • ارائه گزارش به مدیرکل
وظایف مدیر رسانه :
 • مدیریت راندمان مرکز
 • مدیریت رسانه و تبلیغات
 • مدیریت تولیدات محتوایی
 • نظارت بر تجربه کاربری و سایت
 • ارائه گزارش به مدیرکل
وظایف واحد امنیت و صیانت :
 • پایش مداوم درمانگران، کارگاه ها و جلسات درمان
 • حفاظت از حقوق اخلاقی مراجعین
 • حفاظت از حقوق اخلاقی درمانگران
 • ارائه گزارش به مدیرکل و مسئول فنی
 • ارائه گزارش به نهادهای امنیتی ذی ربط
وظایف مسئول پذیرش :
 • هماهنگی و پاسخگویی به مراجعین
 • هماهنگی و پاسخگویی به درمانگران
 • پشتیبانی و هماهنگی جلسات درمان
 • پشتیبانی کارگاه ها