تست ارزیابی زندگی

رویایی با واقعیت

پرسش نامه پیش رو به شما کمک می کند تا یک تصویر شفاف از زندگی تان در همین لحظه درک کنید و جنبه هایی از آن را برای شما برجسته می کند که توجه بیشتر به آن ها قطعاً می تواند به سود شما باشد. این جنبه ها در واقع فرصتی است برای برداشتنِ اولین گام به سوی داشتن یک زندگی استثنایی.

هیچ گونه پاسخ اشتباه، نمره منفی، درجه بندی و یا حتی تعبیر و تفسیر متفاوت از پاسخ هایتان وجود ندارد. با خودتان روراست باشید؛ حتی اگر پاسخ صادقانه تان کمی خجالت آور یا دردناک باشد. یادتان باشد که هیچ کس دیگری پاسخ تان را نمی بیند و هرگز با فریب خودتان به موفقیت نمی رسید.

به جمله هایی که در ادامه می آیند، از «یک» تا «پنج» پاسخ دهید. نمره بیشتر به معنی موافقت بیشتر شما با آن جمله است.

کارگاه آمادگی پیش از ازدواج

شروع ثبت‌نام کارگاه کوچینگ اجرایی ازدواج!