مرکز مشاوره و روانشناسی اسلامی آیه
"صفحه ویژه معرفی اساتید آیه"
نوبت دهی | دکتر عباس علی هراتیان
دکتر عباس علی هراتیان 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • مشاور خانواده
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه خانواده
علی عسگری
دکتر علی عسگری 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی ازدواج
 • زوج درمانگر، خانواده درمانگر
 • درمانگر و مشاور اختلالات فردی
 • روان سنج ویژه خانواده و ازدواج
نوبت دهی | دکتر علی بیات
دکتر علی بیات 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • مشاور خانواده
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه خانواده
مریم ابراهیمی
استاد مریم ابراهیمی 
 • ارشد روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • مشاور آمادگی های پیش از ازدوج
 • خانواده درمانگر
حیدری
دکتر سید حسین حیدری 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر ویژه خانواده
 • مشاور چالش های خانواده
 • زوج درمانگر
 • درمانگر فردی زوجین
طبایی نژاد
دکتر سید جمال طبایی نژاد 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • مشاور خانواده
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه خانواده
دکتر مژگان زمانی فر
دکتر مژگان زمانی فر 
 • دکتری روانشناسی
 • طرحواره درمانگر ST
 • درمانگر اختلالات خلقی، اضطرابی
 • زوج درمانگر هیجان مدار
 • زوج درمانگر با رویکرد شناختی – رفتاری
نوید خاکبازان
دکتر نوید خاکبازان 
 • دکتری روانشناسی
 • متخصص زوج درمانی
 • درمانگر اختلالات فردی
 • درمانگر شناختی رفتاری
 • مدرس کارگاه های آیه

 

ساطوریان
دکتر سید عباس ساطوریان 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • بازی درمانگر
 • درمانگر شناختی
 • درمانگر تعارضات والدین – فرزندان
زهرا شعبان
استاد زهرا شعبان 
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • بازی درمانگر
 • درمانگر شناختی
 • درمانگر تعارضات والدین – فرزندان
برقعی
دکتر شیما سادات برقعی 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر ویژه کودک
 • درمانگر ویژه نوجوان
 • درمانگر تخصصی وسواس
 • درمانگر تخصصی اضطراب کودکان
دکتر زهرا قیصری
دکتر زهرا قیصری 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر ویژه کودک
 • درمانگر ویژه نوجوان
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • مشاور تعارضات والدین-فرزندان
علی گلی
دکتر جعفر علی گلی 
 • دکتری روانشناسی
 • روانکاو
 • درمانگر تخصصی پویشی
 • درمانگر تخصصی تحلیلی
 • متخصص اختلالات فردی
دکتر زهرا نوروزی
دکتر زهرا نوروزی 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر اختلالات وسواسی – جبری
 • درمانگر با رویکرد تخصصی ACT
 • درمانگر اختلالات خلقی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
حسنی اکبری
دکتر حسنی اکبری 
 • دکتری روانشناسی
 • واقعیت درمانگر RT
 • درمانگر اختلالات سایکوسوماتیک
 • درمانگر با رویکرد تخصصی ACT
 • مشاور روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان
مهدی پورقلی
استاد مهدی پورقلی 
 • ارشد روانشناسی
 • طرحواره درمانگر ST
 • درمانگر اختلالات جنسی زوجین
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • متخصص تحلیل رفتار TA
فاطمه امینی
فاطمه امینی 
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر شناختی رفتاری CBT
 • درمانگر اختلالات یادگیری
 • درمانگر اختلالات خلقی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
دکتر سید طه صداقت روانشناس
سید طه صداقت 
 • ارشد روانشناسی
 • طرحواره درمانگر ST
 • شفقت درمانگر CFT
 • متخصص اختلالات اضطرابی، خلقی و شخصیت
 • درمانگر ویژه اختلال اضطراب پس از سانحه PTSD
عاطفه زنگی آبادی
عاطفه زنگی آبادی 
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر فردی
 • درمانگر با رویکرد ذهنی سازی
 • درمانگر تعارضات والد – فرزند
 • درمانگر ویژه اختلالات اضطرابی
عارفه زنگی آبادی
عارفه زنگی آبادی 
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر فردی
 • درمانگر با رویکرد ذهنی سازی
 • درمانگر تعارضات والد – فرزند
 • درمانگر ویژه اختلالات اضطرابی
دکتر حجت الله صفری
دکتر حجت اله صفری 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر شناختی رفتاری CBT
 • درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی
 • زوج درمانگر
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
سمانه رضایی
دکتر سمانه رضایی 
 • دکتری روانشناسی
 • طرحواره درمانگر ST
 • مدرس دوره های تربیت درمانگر طرحواره
 • متخصص اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
فاضلی
دکتر علی فاضلی
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
صالحی
دکتر محمد صالحی  
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
حسینی
سید مجتبی حسینی
 • ارشد روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
زهیری
دکتر علی زهیری 
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
جواد ترکاشوند
دکتر جواد ترکاشوند 
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
رضا مهکام
دکتر رضا مهکام 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور و متخصص تربیت جنسی
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر کودک و نوجوان
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
صادق آقاجانی
دکتر صادق آقاجانی
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر تخصصی نوجوان
 • مشاور تعارضات والدین – فرزندان
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
محمد زارعی
دکتر محمد زارعی 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر تخصصی نوجوان
 • مشاور تعارضات والدین – فرزندان
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
مجید همتی
دکتر مجید همتی
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر تخصصی نوجوان
 • مشاور تعارضات والدین – فرزندان
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
رئیس کرمی
دکتر سید محمد مهدی رئیس کرمی 
 • دکتری تخصصی مشاوره 
 • رتبه 1 کنکور ارشد مشاوره
 • رتبه 5 کنکور دکتری مشاوره

 

محمد مهدوی نیا | روانشناس و مشاور کودک و نوجوان
دکتر محمد مهدوی نیا
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور کودک و نوجوان
 • عضو انجمن علمی روانشناسی اسلامی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • مدرس کارگاه های شناخت نوجوان