تست ذهنیت طرحواره ای

سنجش 14 ذهنیت طرحواره ای (ذهنیت کودک آسیب پذیر، کودک عصبانی، کودک غضبناک، کودک تکانشی، کودک بی انضباط، کودک شاد، تسلیم شده مطیع، محافظ بی تفاوت، خودآرامبخش بی تفاوت، خود بزرگ منش، زورگو و تهاجمی، والد تنبیه گر، والد پرتوقع، بزرگسال سالم)

کارگاه آمادگی پیش از ازدواج

شروع ثبت‌نام کارگاه کوچینگ اجرایی ازدواج!